SON DAKİKA
Giriş Tarihi : 27-01-2022 22:13   Güncelleme : 27-01-2022 22:17

Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu?

Osmanlı Devleti kim tarafından, nerede ve ne zaman kurulmuştur? Osmanlı Devleti’nin kurucusu kimdir? Osmanlı devleti ne zaman kuruldu?

Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu?

Kasımpaşa’da Kalyoncular Kışlası yapıldı. (1784)

Rusların da muvafakatı ile Kırım Hanı Şahin Giray’ın Türkiye’ye iltica talebi kabul edildi. Daha sonra Rodos’a sürgün olarak gönderilen Şahin Giray, devlet haini sıfatıyla idam edildi. (1786)

Osmanlılarla İsveç arasında İstanbul Beykoz Kasrı’nda dostluk anlaşması imzalandı (11 Temmuz 1787)

Rusya’ya savaş ilan edildi. (13 Ağustos 1787)

Rusya’nın müttefiki olan Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti. (1787)

Sınır boyundaki Özi Muhafızı İsmail Paşa, Rusların elindeki Kılburun kalesini ele geçirmek için nehrin öte yakasına geçirdiği 6 bin kişilik Osmanlı kuvveti, Ruslar tarafından pusuya düşürülerek tamamen şehit edildi. (1787)

İsveç, Rusya’ya savaş ilan etti (9 Şubat 1788)

Akpalanka savaşı (25 Ağustos 1788)

Muhadiye Savaşı (30 Ağustos 1788)

Avusturya’ya karşı Şebeş zaferi kazanıldı; İmparator II. Joseph esaretten güçlükle kurtuldu(21 Eylül 1788)

Yaş ve Hotin kaleleri Ruslar tarafından ele geçirildi. (1788)

Osmanlı donanması Özi Kalesi önünde yakıldı ve kale Ruslar tarafından kuşatıldıktan sonra ele geçirildi. (17 Aralık 1788)

Özi felaketini öğrenen 1. Abdülhamit, üzüntüden felç geçirdi ve birkaç gün sonra 65 yaşında vefat etti. (7 Nisan 1789)

OSMANLI DEVLETİ’NİN DAĞILMA DÖNEMİ
Osmanlı Devleti’nin dağılma devri 1792 Yaş antlaşmasından 1922 yılına kadar sürer.

3. SELİM DÖNEMİ (1789 – 1807)
3. Selim, 1. Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta çıktı. (7 Nisan 1789)

3. Selim Dönemi Olayları
Rusya’ya karşı Osmanlı-İsveç ittifakı kuruldu (11 Temmuz 1789)

Osmanlı ordusu, Fokşan’da, Rus ve Avusturya ordularına yenildi (1 Ağustos 1789)

Fokşan yenilgisinden sonra geri çekilen Osmanlı ordusu, Tuna nehrinin kollarından Buza çayını geçerken büyük kayıp verdi (22 Eylül 1789)

Osmanlı imparatorluğu ile Prusya arasında ittifak antlaşması imzalandı (31 Ocak 1790)

Yergöğü savaşı kazanıldı (8 Haziran 1790)

Mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde Mühendishane Matbaası kuruldu. (1790)

Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalandı. (4 Ağustos 1791)

Rusya ile Yaş Antlaşması imzalandı (10 Ocak 1792)

İstanbul’da büyük bir yangın çıktı(13 Eylül 1792)

Nizam-ı Cedit Ocağı kuruldu (24 Şubat 1793)

Nizam-ı Cedit Ocağı’nın giderlerini karşılamak için, İrad-ı Cedit hazinesi kuruldu. (1793)

Rasih Paşa, Petersburg’a; Agâh Efendi, Londra’ya elçi olarak atandılar. (1793)

Arabistan’da Vehhabi isyanı çıktı. (1793)

Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa, Pazvantoğlu İsyanını bastırmakla görevlendirildi. (1797)

Rusçuk Barışı imzalandı (18 Eylül 1797)

Mısır seferine çıkan Napolyon Bonapart, İskenderiye’yi işgal etti (2 Temmuz 1798)

Rahmaniye Savaşı (13 Temmuz 1798)

Ehramlar Savaşı (21 Temmuz 1798)

Napolyon Bonapart, Kahire’ye girdi (23 Temmuz 1798)

Ebukır Savaşı (1 Ağustos 1798)

Fransa’ya savaş ilân edildi (2 Eylül 1798)

Napolyon Bonapart, Akkâ’da yenilgiye uğradı (16 Mayıs 1799)

Osmanlı kuvvetleri Ebukır savaşında yenilgiye uğradı (25 Temmuz 1799)

Napolyon Bonapart, Mısır’dan Fransa’ya kaçtı (22 Ağustos 1799)

Heliyopolis Savaşı. (1800)

El-Ariş Antlaşması imzalandı (27 Haziran 1801)

Osmanlı-Fransız dostluk antlaşması imzalandı (25 Haziran 1802)

Vehhabiler, Taif şehrini kuşattı (18 Şubat 1803)

Osmanlı’ya İlk İsyan Eden Azınlık (1804)
Osmanlı Devleti’nde Rusların kışkırtmaları, Sırbistan topklarının savaş alanına dönüşmesi, Yeniçerilerin sorumsuz davranışları yüzünden bağımsızlık elde etmek amacıyla ilk defa isyan eden millet 1804 yılında Kara Yorgi liderliğinde Sırplar oldu.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır valiliğine atandı. (8 Temmuz 1805)

Rusya’ya savaş ilan edildi (22 Aralık 1806)

İskenderiye, İngilizlere teslim oldu (20 Mart 1807)

İstanbul’da çıkan Kabakçı Mustafa isyanının ardıdan Selim tahttan indirildi. (29 Mayıs 1807)

4. MUSTAFA DÖNEMİ (1807 – 1808)
4. Mustafa 1807 yılında tahta çıktı.

4. Mustafa Dönemi Olayları
4. Mustafa ile Yeniçeri ocağı arasında anlaşma yapıldı (3 Mayıs 1807)

Rusya ile Slobozia Barışı yapıldı (25 Ağustos 1807)

İngilizler, İskenderiye’deki kuvvetlerini geri çektiler (14 Eylül 1807)

Alemdar Mustafa Paşa, Babıâli’yi bastı. 3. Selim şehit edildi. 4. Mustafa tahttan indirildi (28 Temmuz1808)

2. MAHMUT DÖNEMİ (1808- 1839)
3. Selim’in katli sırasında ölümden dönmüş olarak darbeler ve karşı darbelerle başlayan saltanatı aynı yoğunlukta devam etti. Yeniçeri isyanları, merkezî idareyi zaafa uğratan zorba idareciler ve âyanların te’dibi, Sırp ve Yunan milliyetçi ayaklanmaları, İran ve Rus savaşları ve özellikle Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı devrini tamamen işgal eden önemli gelişmeler arasındadır.

Sened-i İttifak (1808)
Sultan 2. Mahmut, Alemdar Mustafa Paşa’nın çalışmalarıyla 1808 yılında Rumeli ve Anadolu’daki ayanlarla Sened-i İttifak’ı imzaladı. Böylece Osmanlı Devleti’nde ilk kez padişah kendi dışında başka bir gücün varlığını kabul etti. Ayrıca ilk kez padişahın bu ittifakla yetkileri kısıtlandı.

Osmanlı - Rus Savaşı (1806-1812)
Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve balkan milletlerini kıskırması ve Rusya’nın Eflak-Boğdan’ı işgal etmesi nedeniyle Rusya ile yapılan savaşın ardından 1812 yılında Bükreş antlaşması imzalandı. Buna göre;

İki devlet arasında tuna nehri sınır oldu. Ruslar beserabya hariç isgal ettiği yerleri geri verdi. Sırplara bazı haklar verilecekti.

Yunan İsyanı (1821)
Etniki Eterya Cemiyeti’nin çalısmaları, Rusya’nın ve Avrupa devletlerinin kıskırtması, milliyetçilik ve bağımsızlık gibi fikirlerinin etkisiyle 1821 yılında Mora’da Yunan isyanı çıktı. Osmanlı hükümeti, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi. Mehmet Ali Paşa yardım karşılığında 2. Mahmut’tan Mora ve Girit valiliklerinin kendisine verilmesini istedi. Osmanlı ve Mısır donanması isyanı bastırdı. İngitere, Fransa, Rusya ve Avusturya Osmanlı Devleti’ne ültimatom vererek Yunanistan’a bağımsızlık verilmesini istediler. Bu istek reddedilince 1827 yılında Navarin’de demirli olan Osmanlı ve Mısır donanması yakıldı. Rusya Osmanlı’ya savaş ilan etti.

Osmanlı - Rus Savaşı (1828-1829)
Osmanlı’nın Rusya’dan Navarin’de yakılan donanmanın zararını talep etmesi, Osmanlı’nın Yunanlılar ve azınlıklarla ilgili Avrupa devletlerinin ve Rusya’nın isteklerini reddetmesi nedeiyle savaş çıktı.

Rusların ilerleyerek doğuda Erzurum’a, batıda Edirne’ye kadar gelmeleri üzerine Osmanlı Devleti barış istedi. 1829 yılında Rusya’yla edirne antlasması imzalandı. Buna göre;

Eflak-Boğdan ve Sırbıstan’a özerklik verildi. Yunanistan bağımsız olacaktı. Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecekti. Prut nehri sınır olacaktı. Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecekti.

Cezayir’in İşgali (1830)
Osmanlı’nın Yunan isyanı ve Rus savaşıyla uğrasmasını fırsat bilen Fransa 1830 yılında Cezayir’i işgal etti.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1831-1841)
Yunan isyanının bastırılmasında 2. Mahmut’a yardım eden Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa kendisine vaad edilen yerlerin verilmemesi üzerine isyan etti.

2. Mahmut, Mısır ordusunun Kütahya’ya kadar ilerlemesi üzerine Rusya’dan yardım istemek zorunda kaldı. Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması-8 Temmuz 1833 yapıldı ve Rus donanması İstanbul’a demirledi.

Boğazların Rusya’nın eline geçmesinden endişe eden İngiltere ve Fransa’nın araya girmesiyle Kütahya Antlaşması (14 Mayıs 1833) imzalandı. Antlaşmaya göre Mısır, Suriye ve Girit valilikleri Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya, Cidde ve Adana valilikleri de oğlu İbrahim Paşa’ya verildi.

Hünkar İskelesi Antlaşması (8 temmuz 1833)
Osmanlı bir saldırıya uğrarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları osmanlı ödeyecek. Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı boğazları kapatacak. Bu antlaşma 8 yıl sürecek. Buna göre; Rusya bu antlaşmayla Karadeniz’deki güvenliğini sağlamış oldu. Boğazlar meselesi ortaya çıktı. Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını tek başına kullandığı son antlaşmadır.

Baltalimanı Antlaşması (1838)
Osmanlı Devleti, Mısır ve boğazlar meselesinde İngiltere’nin desteğini kazanmak için İngiltere ile 1838 Baltalimanı Antlaşmasını imzaladı. Bu antlaşma ile İngiltere’ye çok geniş ekonomik haklar verildi. Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırıldı. Böylece Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlandı.

1839 yılında Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan etti. Mısır üzerine yürüyen Osmanlı ordusu Nizip’te yenildi. Nizip yenilgisi haberi İstanbul’a gelmeden 2. Mahmut öldü, yerine Abdülmecit padisah oldu.

2. Mahmut Döneminde Yapılan Islahatlar
Divan-ı Hümayun kaldırılarak bakanlıklar kuruldu.

Sağlık alanında karantina uygulandı.

İlköğretim zorunlu hâle getirildi.

Sultan 2. Mahmut, 1826 yılında Yeniçeri ocağını ortadan kaldırdı. Buna vaka-i hayriye “hayırlı olay” denmiştir. Yerine Asakir-i  Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.

1828 yılında idarî sahada memurların kılık kıyafeti düzenlendi ve fes, ceket, pantolon resmî kıyafet olarak kabul edildi.

1831 yılında Takvim-i Vekayı adıyla ilk gazete çıkarıldı.

Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi.

ABDÜLMECİT DÖNEMİ (1839 – 1861)
Sultan Abdülmecit tahta çıktı. (1 Temmuz 1839)

Sultan Abdülmecit Dönemi Islahatları
Gülhane Hatt-ı Hümayunu (Tanzimat Fermanı) ilan edildi. (3 Kasım 1839)

Mısır sorunu ile ilgili olarak İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleriyle Londra Antlaşması imzalandı. (15 Temmuz 1840)

Ceride-i Havadis gazetesi, İstanbul’da yayımlanmaya başladı. ( 1 Ağustos 1840)

Akkâ Kalesi alındı ve Mehmet Ali Paşa’nın Suriye’deki hakimiyetine son verildi. (3 Kasım 1840)

Mısır valiliği veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa’ya ve çocuklarına verildi. (24 Mayıs 1841)

Londra Boğazlar Antlaşması imzalandı. (13 Temmuz 1841)

Sultan Abdülmecit, Varna gezisine çıktı. (29 Nisan 1846)


Sultan Abdülmecit

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, İstanbul’a geldi. (19 Temmuz 1846)

Maarif-i Umumiyye Nezareti kuruldu. (1847)

İstanbul tersanesinde inşa edilen “Mecidiye” gemisi denize indirildi. (1847)

Eflâk ve Boğdan (Memleketeyn) sorunu ile ilgili olarak Baltalimanı Antlaşması imzalandı. (1 Mayıs 1849)

Ercümen-i Daniş açıldı. (18 Temmuz 1851)

Osmanlı-Rus savaşı başladı. (23 Ekim 1853)

Olteniça Zaferi kazanıldı. (5 Kasım 1853)

Osmanlı kuvvetleri Ahıska’da yenilgiye uğradı. (26 Kasım 1853)

Sinop Baskını. (30 Kasım 1853)

Çatana Zaferi kazanıldı. (5 Ocak 1854)

Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı kuruldu. (12 Mart 1854)

İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş ilan etti. (27 Mart 1854)

Yunan asilerine karşı Narda Zaferi kazanıldı. (1 Nisan 1854)

Ruslara karşı Kalafat Zaferi kazanıldı. (17 Nisan 1854)

Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya ile Boyacıköy Antlaşması yapıldı. (14 Haziran 1854)

Ruslar, Yerköyü savaşında yenilgiye uğratıldı. (8 Temmuz 1854)

Türk ve müttefik orduları Kırım’a çıktı. (13 Eylül 1854)

Balaklava’ya saldıran Ruslar yenilgiye uğratıldı. (25 Ekim 1854)

İnkerman zaferi kazanıldı. (5 Kasım 1854)

Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya-İngiltere ve Fransa arasında anlaşma yapıldı. (2 Aralık 1854)

Türk-İngiliz askeri sözleşmesi imzalandı. (3 Şubat 1855)

Başkumandan Ömer Paşa, Gözleve zaferini kazandı. (17 Şubat 1855)

Osmanlı-sardunya ittifak Antlaşması imzalandı. (15 Mart 1855)

Osmanlı İmparatorluğu, tarihinde ilk kez dış borç aldı. (28 Haziran 1855)

Türkiye’de ilk telgraf hattı işlemeye başladı. (9 Eylül 1855)

Kılburun Zaferi kazanıldı. (17 Ekim 1855)

Islahat fermanı ilan edildi. (18 Şubat 1856)

Kırım savaşı’na son veren Paris Antlaşması imzalandı. (30 Mart 1856)

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü, Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı. (15 Nisan 1856)

Cidde’de bazı kışkırtmalar sonucu olaylar çıktı. (13 Temmuz 1858)

Sultan Abdülmecit’i ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi (Kuleli Vak’ası) ortaya çıkarıldı. (14 Eylül 1859)

İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, yayın hayatına girdi. (21 Ekim 1860)

İmtiyazlı bir sancak haline getirilen Lübnan’ın yeni teşkilatına ait Beyoğlu Protokolü imzalandı. (9 Haziran 1861)

Sultan Abdülmecit 39 yaşında vefat etti. (25 Haziran 1861)

ABDÜLAZİZ DÖNEMİ (1861 – 1876)
Sultan Abdülaziz tahta çıktı. (25 Haziran 1861)

Sultan Abdülaziz Dönemi Olayları ve Islahatları
Piva savaşı kazanıldı. (21 Kasım 1861)

Tasvir-i Efkâr Gazetesi yayın hayatına girdi. (27 Haziran 1862)

Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Rieka’da Karadağ ordusunu yenilgiye uğrattı. (23 Ağustos 1862)

İşkodra Barışı yapıldı. (31 Ağustos 1862)

Türkiye’de ilk defa posta pulu kullanıldı. (1862)

Darülfünun açıldı. (14 Ocak 1863)

Sultan Abdülaziz, Mısır seyahatine çıktı. (3 Nisan 1863)

İstanbul Barışı imzalandı. (8 Mart 1865)

Mısır valilerine “Hıdiv” unvanı verildi. (2 Haziran 1866)

Girit'te isyan çıktı. (2 Eylül 1866)

Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Paris'te çalışmalara başladı. (24 Mart 1867)

Sultan Abdülaziz, Avrupa seyahatine çıktı. (21 Haziran 1867)

Girit'te ilk ıslahat esasları ilan edildi. (4 Ocak 1868)

Şua-yı devlet (Danıştay) kuruldu. (1 Nisan 1868)

Ecnebilere mülkiyet hakkı verildi. (9 Haziran 1868)

Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultanî) açıldı. (1 Eylül 1868)

Kandilli rasathanesi kuruldu. (1868)

Hürriyet Gazetesi çıktı. (1868)

Bulgar Kilisesi'nin bağımsızlığı Babıâli tarafından onaylandı. (11 Mart 1870)

İlk ciddi mizah gazetesi olan Diyojen'in türkçe sayısı çıktı. (24 Kasım 1870)

Karadeniz'in tarafsızlığına son veren Londra Antlaşması imzalandı. (13 Mart 1871)

Hersek'te isyan çıktı. (13 Nisan 1875)

Bulgar isyanı çıktı. (2 Mayıs 1876)

Rusya, Avusturya ve Almanya, Babıâli'ye verilmek üzere Berlin memorandumunu hazırladılar. (13 Mayıs 1876)

Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. (39 Mayıs 1876)

5. MURAT DÖNEMİ (30 MAYIS 1876 – 31 AĞUSTOS 1876)
5. Murat tahta çıktı. (30 Mayıs).-1876

5. Murat Dönemi Olayları
Çerkez Hasan Olayı. (16 Haziran 1876)

Sırbistan-Karadağ savaşı başladı. (2 Temmuz 1876)

5. Murat'ta psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başlaması ve 5. Murat'ı tahta çıkaranlar arasında meşrutiyet konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine 5. Murat tahttan indirildi. (31 Ağustos 1876)

2. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ (1876 – 1909)
2. Abdülhamit 1876 yılında tahta çıktı. 7 gün sonra Eyüpsultan’da kılınç kuşandı.

2. Abdülhamit Dönemi Olayları ve Islahatları
İstanbul (Tersane) Konferansı açıldı. Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edildi. (23 Aralık 1876)

İlk Meclis-i Mebusan törenle açıldı. (19 Mart 1877)

93 Harbi (1876-1877 Osmanlı - Rus Savaşı)
Rusya, Sırbistan ve Karadağ’daki faaliyetlerini ileri sürerek Osmanlı imparatorluğuna savaş ilan etti. 93 Harbi olarak bilinen 1876-1877 Osmanlı - Rus savaşı başladı. (24 Nisan 1877)

Delibaba (21 Haziran 1877) Karakilise (4 Temmuz 1877) Birinci Plevne (18 Temmuz 1877) İkinci Plevne (30 Temmuz 1877) savaşlarını kazanmasına rağmen Plevne’de sıkıştı. Plevne Kuşatması veya Plevne Savunması olarak da bilinen tarihi ve sembolik olayda Gazi Osman Paşa komutasındaki Türk ordusu büyük kahramanlıklar gösterdi.

2. Abdülhamit 93 Harbi nedeni ile 1. Meşrutiyet’i feshetti. (13 Şubat 1878)

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa yarma harekatında vuruldu ve Ruslara teslim oldu (10 Aralık 1877)

Yeşilköy (Ayastefanos) Antlaşması (1878)
Rus ordusu, batıdan Yeşilköy’e, doğudan Erzurum’a kadar ilerlediği için Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Yeşilköy (Ayastefanos) Antlaşması imzalandı (3 Mart 1878)

Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz ittifak Antlaşması imzalandı. (4 Haziran 1878)

Berlin Antlaşması imzalandı. (13 Temmuz) 1878

Almanya ve İngiltere’nin desteğini alan Fransa, Tunus’u işgal etti. (12 Mayıs 1881)

Teselya ile Narda kazası, Yunanistan’a terk edildi. (2 Temmuz 1881)

Muharrem Karanamesi yayımlandı. (20 Aralık 1881)

Sanayi-i Nefise Mektebi “Güzel Sanatlar Okulu” açıldı. (1881)

İngilizler Mısır’ı işgal etti. (15 Eylül 1882)

Doğu Rumeli, Bulgaristan ile birleşti. (18 Eylül 1885)

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kuruldu. (14 Nisan 1887)

Ertuğrul Fırkateynin Batması (1890)
Sultan 2. Abdülhamit tarafından Japonya’ya gönderilen Ertuğrul gemisi dönüş yolunda Funakura kayalıklarına çarparak battı. (16 Eylül 1890)

Dökeme Meydan Savaşı (1897)
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, (Dökeme, diğer adıyla Otuz Gün Savaşı) 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında meydana geldi. Yunanistan’ın Girit’e asker çıkarmasıyla başlayan savaş Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. (16 Mayıs 1897)

Üç ay süren büyük Makedonya ihtilâli başladı. (2 Ağustos 1903)

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Tıp Fakültesi) açıldı. (1903)


Osmanlı’da tıp

2. Abdülhamit’e bombalı suikast düzenlendi. (21 Temmuz 1905)

İngiliz işgalindeki Mısır’ın sınırlarının belirlenmesi sırasında ortaya çıkan Akabe sorunu çözümlendi. (1 Ekim 1906)

İngiltere ve Rusya arasında Reval görüşmeleri gerçekleşti. Bu görüşmelerin ardından İngiltere Rusya’yı Osmanlı konusunda serbest bıraktı. (9 Haziran 1908)

Hicaz demiryolu açıldı. (30 Ağustos 1908)

Avusturya, Bosna-Hersek’i kendi topraklarına kattığını ilan etti. Bağımsızlığını ilan eden Bulgar Prensliği, Bulgaristan Krallığı adını aldı. (5 Ekim 1908)

Girit Yunanistan’a katıldığını ilan etti. (6 Ekim 1908)

İkinci Meşrutiyet dönemi meclis-i Mebusan’ı açıldı. (17 Aralık 1908)

31 Mart Vakası (1909)
31 Mart Vakası, 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325’te başladığı için bu adla anıldı. (13 Nisan 1909)

Hareket Ordusu İstanbul’a geldikten sonra 31 Mart ayaklanması gerekçe gösterilerek 27 Nisan 1909’da tahttan indirilen 2. Abdülhamit, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü’nde ev hapsinde tutuldu. 10 Şubat 1918 yılında İstanbul’da vefat eden 2. Abdülhamit, Divanyolu’nda bulunan Sultan 2. Mahmut Türbesi’nde defnedildi.

5. MEHMET REŞAT DÖNEMİ (1909 – 1918)
5. Mehmet (Reşat) tahta çıktı. (27 Nisan 1909)

5. Mehmet Reşat Dönemi Olayları
Kanun-i Esasî (Anayasa)’de yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı. (21 Ağustos 1909)

Arnavutluk’ta isyan çıktı. (1 Nisan 1910)

Trablusgarb Savaşı başladı. (29 Eylül 1911)

Türk ocağı kuruldu. (25 Mart 1912)

Balkan Savaşı başladı. (8 Ekim 1912)

Uşi Antlaşması imzalandı. (15 Ekim 1912)

Kıcaali-Paşmaklı Savaşı kaybedildi. (19 Ekim 1912)

Komanova Savaşı kaybedildi. (23 Ekim 1912)

Kırkkilise (Kırklareli) Savaşı kaybedildi. (23 Ekim 1912)

Lüleburgaz Savaşı kaybedildi. (2 Kasım 1912)

Çatalca Savaşı kazanıldı. (15 Kasım 1912)

Edirne, Bulgar Kralı Ferdinand tarafından ele geçirildi. (24 Mart 1913)

Balkan Savaşı sonrası Londra Antlaşması imzalandı. (30 Mayıs 1913)

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Mısırlı Prens Sait Halim Paşa sadrazam oldu. İttihat ve Terakki Partisi’nin en şiddetli baskı devri başladı. (11 Haziran 1913)

İkinci Balkan Savaşı başladı. (19 Temmuz 1913)

Edirne kurtarıldı. (21 Temmuz 1913)

Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı. (29 Eylül 1913)

Yunanistan ile Atina Antlaşmas imzalandı. (14 Ekim 1913)

Enver Bey, paşalığa terfi ettirildi ve Harbiye Nazırı oldu. (3 Ocak 1914)

İstanbul’da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı. (20 Şubat 1914)

Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşmas imzalandı. (14 Mart 1914)

İngiltere, Osmanlı Devleti’nin parasını ödeyip ısmarladığı iki savaş gemisini teslim etmekten vazgeçti. (21 Temmuz 1914)

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle Birinci Dünya Savaşı başladı. (28 Temmuz 1914)

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli ittifak antlaşması imzalandı. (2 Ağustos 1914)

Goben Breslav adındaki iki Alman zırhlısı, Osmanlı Devleti’ne sığındı. (11 Ağustos 1914)

Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etti. (9 Eylül 1914)

Harbiye Nazırı Enver Paşa, başkumandan vekili – başkumandan padişahtır- tayin edildi. (21 Ekim 1914)

Alman amirali Suşon komutasında Karadeniz’e çıkan Yavuz (Goben) ve Osmanlı donanması, Rus limanlarını bombaladı. (29 Ekim 1914)

Osmanlı Devleti, Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdi. (11 Kasım 1914)

Cihad-ı Ekber ilan edildi. (1914)

Osmanlı donanmasına bağlı Mesudiye Zırhlısı, bir torpil yarası olarak Çanakkale Boğazı’nda battı. (13 Aralık 1914)

Sarıkamış Harekâtı başladı. (21 Aralık 1914)

Darülbedayi açıldı. (1914)

Kanal (Süveyş) Harekâtı başarısızlıkla sonuçlandı. (2 Şubat 1915)

Çanakkale Deniz Savaşı kazanıldı. (18 Mart 1915)

İngilizler ve Fransızlar, Seddülbahir ve Arıburnu’na asker çıkardılar. (25 Nisan 1915)

Saddülbahir Savaşı kazanıldı. (26 Nisan 1915)

Kabatepe Savaşı kazanıldı. (4 Mayıs 1915)

Van, Muş ve Bitlis, Rusların eline geçti. (6 Mayıs 1915)

Muavenet-i Milliye muhribi, bir gece baskınında Çanakkale Boğazı girişinde İngilizlerin Goliath zırhlısını batırdı. (13 Mayıs 1915)

Anafartalar’da İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanıldı. (7 Ağustos 1915)

Bulgaristan, İttifak devletlerinin yanında savaşı girdi. (14 Ekim 1915)

Irak Cephesi’nde İngilizlere karşı Selmanpâk Savaşı kazanıldı. General Townshend kumandasındaki İngiliz ordusu, Kût-ül Amare’ye çekildi. (22 Kasım 1915)

İtilâf Devletleri kuvvetleri Çanakkale Cephesi’nden çekilmeye başladılar. (9 Aralık 1915)

Çanakkale savaşları sona erdi. İngilizler ve Fransızlar, Çanakkale’deki son kuvvetlerinide geri çektiler. (3 Ocak 1916)

Kût-ül Amare’de kuşatılan General Townshend, 17 bin kişilik kuvvetiyle teslim oldu. (29 Nisan 1916)

İngilizler tarafından satın alınmış olan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etti. (27 Haziran 1916)

Ruslar, Bayburt’u işgal ettiler. (15 Temmuz 1916)

Ruslar, Gümüşhane’yi işgal ettiler. (20 Temmuz 1916)

Ruslar, Erzincan’ı işgal ettiler. (24 Temmuz 1916)

Sina Cephesi’nde 4. Ordu’nun İkinci Kanal Harekâtı da başarısızlıkla sonuçlandı. (27 Temmuz 1916)

Bitlis ve Muş Ruslardan geri alındı. (7-8 Ağustos 1916)

Türk kuvvetleri, Sina Cephesi’ndeki El-Ariş’ten geri çekilmeye başladı. (16 Aralık 1916)

Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Darülelhan açıldı. (1 Ocak 1917)

Kudüs, İngilizler tarafından işgal edildi. (9 Şubat 1917)

Rumi takvim ile Gregorien takvimi arasındaki onüç günlük fark düzeltildi. (21 Şubat 1917)

İngiliz uçakları, İstanbul’u bombaladı. (9 Mart 1917)

Bağdat, İngilizler tarafından işgal edildi. (11 Mart 1917)

Rusya’da Bolşevik ihtilâli başladı. (12 Mart 1917)

Gazze Savaşı kazanıldı. (26 Mart 1917)

Medine müdafii Fahrettin Paşa teslim oldu. (13 Ocak 1918)

Çanakkale Boğazı’nı abluka altında bulunduran düşman gemilerine karşı, Osmanlı donanması, baskın düzenledi. Yavuz zırhlısı yaralandı, midilli kruvazörü battı. (20 Ocak 1918)

Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı. (3 mart 1918)

Kerkük, İngilizlerin eline geçti. (7 Mayıs 1918)

Padişah 5. Mehmet Reşat vefat etti. (3 Temmuz 1918)

6. MEHMET VAHDETTİN DÖNEMİ (1909 – 1918)
6. Mehmet (Vahdettin) tahta çıktı. (4 Temmuz 1918)

6. Mehmet Vahdettin Dönemi Olayları
Osmanlı tarihinin son kılıç alayı düzenlendi. (31 Ağustos 1918)

İngilizler Şam’a girdi. (1 Ekim 1918)

İngilizler, Halep’e girdi. (27 Ekim 1918)

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. (30 Ekim 1918)

İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Talat, Enver ve Cemal Paşa ülkeden kaçtılar. (3 Kasım 1918)

İtilâf devletleri donanması İstanbul’a geldi. (13 Kasım 1918)

Bakû, İngilizler tarafından işgal edildi. (17 Kasım 1918)

Padişah 6. Mehmet, işgallere karşı çıkan Mebuslar Meclisi’ni kapattı. (21 Aralık 1918)

Azgur kasabası ve Ahıska, Gürcü kuvvetleri tarafından işgal edildi. (1 Mart 1919)

Yunan ordusu İzmir’e çıktı (15 Mayıs 1919) Trakya ve Eskişehir dahil Batı Anadolu’yu işgal ettiler. 

İttihatçılar tevkif edilerek Malta’ya götürüldü. (27 mayıs 1919)

Amasya Genelgesi yayımlandı. (22 Haziran 1919)

Erzurum Kongresi toplandı. (23 Temmuz 1919)

Sivas Kongresi toplandı. (4 Eylül 1919)

Kuva-yı İnzibatiye Kumandanı Ahmet Anzavur, Anadolu’daki Milli Kuvvetlere karşı mücadeleye başladı. (21 Eylül 1919)

Amasya Görüşmesi yapıldı. (20 Ekim 1919)

Temsil Heyeti Ankara’ya geldi. (27 Aralık 1919)

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi açıldı. (12 Ocak 1920)

Misak-ı Millî kabul edildi. (28 Ocak 1920)

İstanbul, İtilâf Devletleri tafafından resmen işgal edildi. (16 Mart 1920)

Mebuslar Meclisi dağıtıldı. (11 Nisan 1920)

Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı. (23 Nisan 1920)

Galip devletler tarafından teklif edilen Sevr Antlaşması’nın esasları, Saltanat Şûrası tarafından kabul edildi. (22 Temmuz 1920)

Sevr Antlaşması imzalandı. (10 Ağustos 1920)

1. İnönü Savaşı kazanıldı. (10 Ocak 1921)

Londra konferansı toplandı. (21 Şubat 1921)

Sakarya meyda Savaşı kazanıldı. (13 Eylül 1921)

Eski Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, Tacikistan’da Bolşeviklerle savaşırken öldü. (21 Temmuz 1922)

Büyük Taarruz başladı. (26 Ağustos 1922)

Başkumandanlık Meydan Savaşı kazanıldı. (30 Ağustos 1922)

Türk ordusu İzmir’e girdi. (9 Eylül 1922

Batı Anadolu, Yunanlılardan tamamen temizlendi. (18 Eylül 1922)

Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. (11 Ekim 1922)

Saltanat kaldırıldı. (1 Kasım 1922)

Son Osmanlı Padişahı 6. Mehmet Vahdettin, ülkeyi terk etti. (17 Kasım 1922)

Osmanlı Devleti Ne Zaman Sona Erdi?
Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesi 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile; hukuken sona ermesi 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile; resmen sona ermesi 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması ile olmuştur.

AdminAdmin